Om os - Wachtelhund

Hvem er vi

Wachtelhunde gruppen i Danmark (Whgr.) er en frivillig organisation af Wachtelhundeførere, med fokus på racens bevarelse og udvikling. Som del af “Verein für Deutsche Wachtelhunde”, arbejder Whgr. for at fremme kendskabet til racen, sikre ansvarlig avl og styrke hundeføreres færdigheder gennem uddannelse og aktiviteter.

Wachtelhundegruppen Danmark (Whgr.)


Wachtelhunde gruppen i Danmark (Whgr.) er en organisation for Wachtelhundeførere, der fungerer som et frivilligt samarbejde snarere end en traditionel klub. Whgr., som er en del af “Verein für Deutsche Wachtelhunde” (VDW) og tilhører landesgruppe Slesvig/Holstein, optager medlemmer, der accepterer deres arbejdsgrundlag.

Whgr.’s bestyrelse består af fem medlemmer valgt af og blandt medlemmerne på det årlige møde, med en valgperiode på to år og mulighed for genvalg. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal, hvor formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

Bestyrelsens konstituering inkluderer en formand, en kasserer/sekretær, samt udvalg for avl/formidling, prøver, aktivitet/information, og en støverhundegruppe.

Whgr. varetager også opkrævning af kontingent i Danmark på vegne af VDW og afholder et årligt medlemsmøde. Dette møde dækker forskellige punkter såsom valg af dirigent og referent, formands- og udvalgsrapporter, godkendelse af revideret regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt gennemgang af indkomne forslag og andre relevante emner.

 • Bestyrelse:
  • Vælges af medlemmer på årsmødet.
  • Består af 5 medlemmer.
  • Valgperiode på 2 år med mulighed for genvalg.
  • Møder afholdes efter behov.
  • Beslutninger træffes ved simpelt flertal; formandens stemme er afgørende ved stemmelighed.

 • Konstituering:
  • Formand.
  • Kasserer/Sekretær.
  • Udvalg: Avl/Formidling, Prøve, Aktivitet/Info, Støverhundegruppe.

 • Organisation:
  • Ikke en traditionel klub/forening, men et frivilligt samarbejde af Wachtelhundeførere i Danmark.
  • Medlem af ”Verein für Deutsche Wachtelhunde” (VDW).
  • Tilhører landesgruppe Slesvig/Holstein.
  • Optager kun medlemmer, der accepterer arbejdsgrundlaget.
  • Varetager kontingentopkrævning i Danmark på vegne af VDW.

 • Årligt Medlemsmøde (Årsmøde):
  • Dagsorden inkluderer:
   1. Valg af Dirigent og Referent.
   2. Formandsberetning.
   3. Udvalgsberetning.
   4. Kasserens beretning og godkendelse af revideret regnskab.
   5. Valg af bestyrelse (2 personer på valg i lige år, 3 personer i ulige år, og en suppleant hvert år).
   6. Valg af revisor og suppleant.
   7. Behandling af indkomne forslag.
   8. Eventuelt.

Formål 

Whgr. bevarer og udbygger forståelsen for Wachtelhunden blandt eksisterende og kommende hundeførere via samarbejde med VDW. Organisationen sikrer, at Wachtelhundens kvaliteter som skovbrugshund både opretholdes og forbedres gennem etablering af specifikke udvalg.

AVL/FORMIDLING:
Skal sikre sig at avl udøves i overensstemmelse med VDW. Skal ved avl sikre sig rådgivning for efter markedet en passende avl. Skal ved formidling sikre sig egnede hundeførere, for korrekt anvendelse af Wachtelhundens egenskaber. Skal ved nye hundeførere sikre medlemskab af VDW gennem Whgr.

PRØVE:
Organisationen vil arrangere prøver i Danmark efter behov i kategorierne JP, EP, og GP for hunde godkendt af VDW. Derudover vil den informere om yderligere prøver i Landesgruppe Slesvig/Holstein. Dette bidrager til udviklingen af nødvendige egenskaber hos hundene, med fokus på evaluering af avlsmateriale. Desuden vil organisationen spille en aktiv rolle i at forbedre uddannelsen af dommere.

AKTIVITET:
Organisationen vil engagere sig i at etablere “Aktivitetsgrupper”, for at fremme frivilligt engagement i racen, især med fokus på deltagelse i prøver og opretholdelse af hunderacens kvaliteter. Der vil blive afholdt aktivitetsdage på tværs af landet for at facilitere kontinuerlig interaktion mellem hundeførere. Derudover vil organisationen udsende nyhedsbrevet “Wachtelhunde Nyt” til VDW-medlemmer bosiddende i landet tre gange årligt, i februar, juni/juli og november.