Om

Wachtelhunde gruppen i Danmark

ARBEJDSGRUNDLAG WACHTELHUNDEGRUPPEN DK. NAVN: Wachtelhundegruppen Danmark (Whgr.) BESTYRELSE: Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne på årsmødet, har den overordnede ledelse af Whgr. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelses beslutninger træffes efter simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. KONSTITUERING: Formand Kassere/Sekretær Udvalg: Avl/formidling Prøve Aktivitet/Info Støverhundegruppe ORGANISATION: Whgr. er ikke en klub/forening. Whgr. er et frivilligt samarbejde af Wachtelhundeførere i DK. Whgr. er medlem i ”Verein für Deutsche Wachtelhunde” (VDW). Whgr. optager kun medlemmer som accepterer arbejdsgrundlaget. Whgr. tilhører landesgruppe Slesvig/Holstein Whgr. varetager kontingentopkrævning i DK. på vegne af VDW. Whgr. afholder et årligt medlemsmøde (Årsmøde) Årsmøde dagsorden pt. 1 Valg af Dirigent og Referent pt. 2 Formandsberetning pt. 3 Udvalgsberetning pt. 4 Kasserens beretning a) Godkendelse af revideret regnskab pt. 5 Valg af bestyrelse a) 2 pers. på valg i lige år b) 3 pers. på valg i ulige år c) Valg af en suppleant hvert år pt. 6 Valg af en revisor og en suppleant pt. 7 Indkomne forslag pt. 8 Eventuelt FORMÅL: Whgr. fastholder og udvikler kendskabet til Wachtelhunden for nuværende og fremtidige hundeførere gennem samarbejdet med VDW. Whgr. sikre Wachtelhundens egenskaber som skovbrugshund bevaret og udviklet, ved nedsættelse af følgende udvalg. Avl/Formidlingsudvalg Prøveudvalg Aktivitet/Informationsudvalg. Disse udvalg arbejder efter følgende grundlag. AVL/FORMIDLING: Skal sikre sig at avl udøves i overensstemmelse med VDW. Skal ved avl sikre sig rådgivning for efter markedet en passende avl. Skal ved formidling sikre sig egnede hundeførere, for korrekt anvendelse af Wachtelhundens egenskaber. Skal ved nye hundeførere sikre medlemskab af VDW gennem Whgr. PRØVE: Skal tilbyde prøver i DK efter behov i klasserne JP – EP – GP for VDW avlsgodkendte hunde. Skal informerer om øvrige prøver i Landesgruppe Slesvig/Holstein. Skal derigennem forsøge opnåelse af nødvendige egenskaber, med henblik på test af avlsmateriale. Skal positivt påvirke uddannelsen af dommere. AKTIVITET/INFO: Skal positivt arbejde for oprettelse af ”Aktivitetsgrupper” Skal derigennem sikre det frivillige arbejde med racen, med henblik på prøvedeltagelse og vedligeholdelse af egenskaber. Skal udbyde aktivitetsdage på landsplan, for derigennem at sikre en løbende kontakt hundeførere imellem. Skal 3 gange årligt (februar – juni/juli – November) udsende ”Wachtelhunde Nyt” til herboende VDW medlemmer. STØVERHUNDE GRUPPE: Skal varetage formidlingen af hundefører til de revirer der kommer henvendelser fra, om deltagelse på jagter, såvel indlands som udenlandsk. Udvalgene skal arbejde ud fra et højt informationsniveau for at sikre at retningen af arbejdet sker med racen i centrum. MEDIER: ”Wachtelhunde Nyt” http://www.wachtelhunden.dk Generalforsamlingsvedtaget 2010
© TorbenJensen2022